TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Latam Education Holding S.L., ar juridisko adresi Rūpnieku ielā 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., Latvija, un reģistrācijas Nr. 40103917732, reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Vispārīgie noteikumi („Vispārīgie noteikumi”) reglamentē jebkuras personas („Lietotājs”) piekļuvi tīmekļa lapām zem domēna nosaukuma www.kingscollege.lv („Tīmekļa vietne”), kas pieder Latam Education Holding S.L., un šo lapu izmantošanu, kā arī piekļuvi tajās ietvertajam saturam un pakalpojumiem un to izmantošanu.

Piekļuve Tīmekļa vietnei vai tās izmantošana nozīmē, ka Lietotājs pilnībā piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. Tādēļ iesakām Lietotājam rūpīgi pārlasīt Vispārīgos noteikumus katru reizi, kad viņš vai viņa plāno piekļūt Tīmekļa vietnei. Lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu personīgās informācijas vai Jūsu par citu personu sniegtās informācijas izmantošanu regulē Datu aizsardzības un sīkdatņu noteikumi. Lūdzam iepazīties arī ar šiem noteikumiem pirms Tīmekļa vietnes lietošanas uzsākšanas vai jebkādas personīgās informācijas sniegšanas Tīmekļa vietnē.

Latam Education Holding S.L. patur tiesības jebkādā veidā mainīt vai atjaunināt saturu un pakalpojumus, Vispārīgos noteikumus un jebkurus elementus, kas ir iekļauti Tīmekļa vietnes dizainā un konfigurācijā. Ja Vispārīgajos noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Vispārīgo noteikumu atjauninātajā versijā. Tādēļ Lietotājam regulāri jāapmeklē Tīmekļa vietnes lapa, jo minētās izmaiņas var ietekmēt Lietotāju kā Tīmekļa vietnes apmeklētāju vai lietotāju.

Piekļuve Tīmekļa vietnei un tās lietošana

Lietotāji piekļūst Tīmekļa vietnei, paši pilnībā uzņemoties visus riskus. Tīmekļa vietnē iekļautā satura vienīgais nolūks ir izplatīt informāciju par Latam Education Holding S.L. darbībām.

Latam Education Holding S.L. veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnē pieejamais saturs un pakalpojumi ir precīzi un aktuāli. Neskatoties uz to, Latam Education Holding S.L. nevar garantēt, ka minētais saturs un pakalpojumi būs vienmēr precīzi un aktuāli.

Latam Education Holding S.L. ir nepieciešamā infrastruktūra, lai izvairītos no datorvīrusu radītiem bojājumiem. Neskatoties uz to, Latam Education Holding S.L. neatbild par iespējamiem bojājumiem vai kļūdām Lietotāja datorsistēmā (aparatūrā vai programmatūrā), kuras varētu izraisīt vīruss pēc piekļuves Tīmekļa vietnei vai tās izmantošanas.

Latam Education Holding S.L. neatbild par kaitējumu vai zaudējumiem, kas var tikt nodarīti Lietotāja datorsistēmām un kas radušies nepareizas vai neuzmanīgas Tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā.

Intelektuālais īpašums

Viss Tīmekļa vietnes saturs bez izņēmumiem vai ierobežojumiem, proti, visa informācija, dati, teksti, logotipi, ikonas, attēli, kā arī Tīmekļa vietnes dizains un noformējums, vai jebkurš cits tajā atrodams audiovizuālais vai audio saturs, datu bāzes un datora lietojumprogrammas, ir Latam Education Holding S.L. vai ar to saistīto sabiedrību īpašums, vai tiek izmantots saskaņā ar trešo personu atļaujām, kas piešķir attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības uz to izmantošanu. Iepriekšminēto saturu aizsargā normatīvie akti, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesības.

Ir kategoriski aizliegts pilnībā vai daļēji pavairot, izplatīt, publiski izpaust, pārveidot vai lejuplādēt un kopumā jebkādā veidā izmantot (attēli, teksti, grafiskie dizaini, indeksi, veidlapas, utt.), Tīmekļa vietnes saturu, kā arī jebkuru no datu bāzēm vai programmatūrām, kas nepieciešamas Tīmekļa vietnes vizualizēšanai vai darbībai, ja tam iepriekš nav saņemta speciāla rakstiska Latam Education Holding S.L. piekrišana.

Lietotājs drīkst izveidot privātu satura kopiju, ja tā ir paredzēta tikai un vienīgi paša lietošanai. Lai saturu izmantotu jebkādā veidā, kas nav minēts augstāk, nepieciešams saņemt iepriekšēju SIA „King’s College Latvia” rakstisku piekrišanu. Īpaši aizliegts pavairot, izplatīt, publiski izpaust (vai padarīt citiem pieejamu), kā arī izstrādāt, pārveidot, vākt vai jebkādā citā veidā izmantot Tīmekļa vietnē redzamo saturu bez iepriekšējas Latam Education Holding S.L. rakstiskas piekrišanas.

Jebkuras Tīmekļa vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un/vai atšķirības zīmes ir Latam Education Holding S.L.” vai ar to saistīto sabiedrību reģistrētās preču zīmes un īpašums.

Saites

Latam Education Holding S.L. iepriekš rakstiski apstiprina hipersaites, dziļās saites, rāmjus vai citas virtuālās saites no jebkuras tīmekļa lapas vai vietrāža URL („Saites”) uz Tīmekļa vietni pa telekomunikāciju tīkliem. Visas šīs saites ved uz mājaslapu.

Latam Education Holding S.L. vēlas precizēt, ka jebkura saite uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas var parādīties Tīmekļa vietnē, ir ievietota tikai ar mērķi sniegt vispārīgus ieteikumus, lai Lietotājam padarītu pieejamus citus informācijas avotus, kas viņu varētu interesēt. Latam Education Holding S.L. nav atbildīga par šo tīmekļa vietņu konfidencialitātes noteikumiem, un tādējādi visi Lietotāji tiek aicināti iepazīties ar konfidencialitātes noteikumiem, jo tie var atšķirties no Tīmekļa vietnē piemērojamajiem noteikumiem.

Ja kāds Lietotājs vai trešā puse pamana, ka šādas saites var būt pretrunā ar likumu, morāli vai sabiedrisko kārtību, vai var mudināt uz vardarbību vai diskrimināciju, kas balstīta uz dzimumu, ideoloģiju, reliģiju vai rasi, lūdzam mūs informēt pa e-pastu, rakstot uz šādu adresi: latvia@kingscollegeschools.org.

Izņemot likumā noteiktos gadījumus, Latam Education Holding S.L. neatbild par Saišu saturu vai bojājumiem vai kļūdām, kas var rasties Lietotāja datorsistēmā (aparatūrā un programmatūrā) no vīrusiem, kad Lietotājs piekļūst vai izmanto Saites.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Vispārīgos noteikumus regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

Jebkurš strīds starp Lietotāju un Latam Education Holding S.L. par piekļuvi Tīmekļa vietnei tiek risināts Latvijas Republikas tiesās.

Spēkā no: 2016.gada maija