Veidot personības

Garīguma, morāles, sociālo prasmju un kultūras apzināšanās attīstība ir nozīmīgi atslēgas vārdi visā skolas mācību programmā kopumā. Mēs vēlamies savos skolēnos ieaudzināt pozitīvas vērtības un cieņu. Iepriekš minētie atslēgas vārdi dominē ne tikai mūsu mācību programmā, bet arī visās ārpus skolas aktivitātēs, piemēram, labdarībā, vieslektoru izvēlē, pasākumu un aktivitāšu plānošanā, kas papildina mācību darbu. Garīgumu atspoguļo mūsu skolēnu darbi mākslas, mūzikas un teātra nodarbībās. Morāli ētisko izaugsmi uzskatāmi parāda mūsu skolēnu labā uzvedība un izpratne par labo un ļauno.  Skolēniem ir ļoti izteikta savas identitātes sajūta, viņi ciena paši sevi un apkārtējos, un mēs esam lepni par lieliskajām attiecībām, kas valda starp skolas darbiniekiem un skolēniem.

Gādīga attieksme un sociālās atbildības sajūta arī tiek veicināta visos skolas līmeņos. Mūsu labdarības aktivitātes un atbalsts vietējiem un starptautiskiem labdarības projektiem sekmē morāli ētisko un sociālo jautājumu apzināšanos, un fokusē skolēnu uzmanību uz tiem, kuriem dzīvē mazāk paveicies.

Kultūras apzināšanās attīstība ir fokusēta uz toleranci pret dažādību – skolēni nāk no ģimenēm ar atšķirīgām valodām, ieražām un tradīcijām, bet visi ir vienas kopienas (skolas) locekļi.

Šobrīd  skolas apmeklē ļoti dažādu nacionalitāšu bērni, līdz ar to katrā skolā tiek pārstāvētas dažādas reliģiskās pārliecības un konfesijas. Mūsu skola ir lepna par šo dažādību. Kristīgās vērtības, ētika un morāle pavada cilvēku savstarpējās attiecības skolā, un mūsu mācību programma iekļauj arī kristīgās mācības apguvi no ekumeniska skatu punkta. Skolēni, kuri pieder citai ticībai vai reliģiskajai pārliecībai, šīs stundas var neapmeklēt, ja vecāki izsaka šādu vēlēšanos.